Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

126: Salaata afur walitti qabuun ni tahaa?

Gaafii: Salaata afur guyyatti yoo walitti qaban akkami?

 

Deebisaa: Rakkoodhaaf yoo taate, salaata lama lamatti walitti qabuu dandeessa. Zuhriifi Asrii; Magriibaafi Ishaaii; Fajriin kopha. Salaata afur walitti qabuun ammoo kuni ma’siya. Namni waan akkanaa hojjate akka itti hin deebine tawbaa qulqulluutu isarra jira. Yoo Rakkinni akkas isa godhe jiraate, tawbatee salaata afran walitti qabe san, tartiibaan jalaa kaasee irra deebiee salaatuudhaan ufirraa fixuu qaba.

 

Dr. Liwaa’ul Islaam