Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

127: Namni jaartii isaa wajjiin ciisuu dhabuuf kakate maal godhuu qaba?

Gaafii: Namni tokko yoo jaartii isaatiin duydi kee akka duyda haadha tiyyaati je’e, kana jechuun ani yoo si wajjin ciise akka nama haadha tiyyaan wajjiin ciiseeti je’ee kakate wanni isarratti jiru maali?

 

Deebisaa: Waa’ee nama waan akkanaa je’uu Rabbiin suuratul mujaadalaa keessatti dubbatee jira. Namni akkana je’e osoo warra isaatti hin ida’amin dura gabra bilisoomsuu qaba. Yoo waan bilisoomsuun hin qabaanne baatii lama walitti aansee osoo warra isaatiin walitti hin ida’amne soommanuu qaba. Baatii lameen yoo iidni itti dhufe malee osoo addaan hin dhaabne soomana. Yoo baatii lama soomanuu hin dandeenne miskiina jahaatam nyaachisuu qaba je’e Rabbiin.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam