Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

165: Namni manaa bahu du’aa’ii fulaa kamitti kadhata?

Gaafii: Du’aa’ii manaa bahaniifii du’aa’ii mana seensaa yoo kadhannu akkuma beektan du’aa’ii yoo manaa baanuu bismillaahi, tawakkaltu Alallaahi, walaa hawla quwwata illaa billaah’ jedhanii manaa bahani. Garuu gaafiin kiyya eessarraa jalqabaa? An mana fooqii sadaffaa gubbaa gala, yoo mana an keessa jiraadhurraa gad bahu du’aa’ii kadhadha moo yoo fooqii irraa gad bu’ee dallaya manaa irraa bahu kadhadhaa?

 

 

Deebisaa: Mana kee irraa yoo gad baatu kadhatta. Yoo manni fooqii sadanuu kiyya ka jettu taate yeroo dallayaa gad baatu kadhadhu. Yoo lakkii manni na laallatu mana an keessa galuu golli tiyya tama fooqii sadaffaa gubbaa sani yoo ka jettu taate akkasumatti yoo mana kee irraa gad baatu jedha shari’aan. Kanaafuu mana kankee situ beeka eessatti jalqabee eessatti dhumataa. Du’aa’iin ol seensaallee akkasuma gabaabdutti.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa