449: Hukmiin azaanaatiif iqaamaa maalii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Hukmiin azaanaatiif iqaamaa maalii?

 

 

 

Deebisaa: Hukmii azaanaaf iqaamaa kilaafatu keessa jira. Garuu sharxii salaataa keessa hin jruu, waan salaata balleessu keessa hin jiruu. Fayyaa salaataa waan dhoorgu hin qabu. Waan salaata ittiin beeksisan tokko waan ta’eef azaanaaf iqaamaan jiraachuun dirqama. Garuu yoo dhabames namni osoo Azaana hin godhin yoo salaates salaata hin balleessu. Ammoo azaanaaf iqaamaan jiraachuun akka malee barbaachisaadha jedhan ulamaan islaamaa.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 606

Kanas dubbisi

459: Maatiin kiyya waan islaama ta’eef jecha na miidhutti jiranii maal woyya?
427: Nama barjee bira dhaqe, Salaanni isaa akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *