Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

74: Haadha na guddiste moo ta na deessetu haqa narraa qaba?

Gaafii: Ani haadha lamaan qaba, ta na dhalte osoo jirtuu ta biraa na guddifatte, eega biyyarraa bayee haati tiyya akka jirtuun dhagaye, duuba ammoo karaa nama kami jalladhee toltuu isaaf yaada?

 

Deebisaa: Yaa gabritti Rabbii haadha jechuun bar ta baatii sagal garatti si baadhattee dhaltee si guddiftee. Isiifii haadha buddeen walitti fiddee haadha lama qaba ufiin hin je’in. Tana bar nyaattee dhugdee udaantee fincaantee bira jiraataa turtee. Tuni garatti siin deemtee, si dhaltee haadha teetiifi ta biraa walitti hin qabin. Namni haqa sirraa qabu haadha teeti. Tuunillee haqa guddisaa qabdi. Akkuma Nabiin keenyallee Ummu Aymaniin haadha tiyya je’an, akkasumas Haliimatussa’diyyaan haadha tiyya je’an waan biratti guddataniif jecha. Haqni kabajaadhaa hin hafu, haqa sanillee ufirraa eegii haqni haadha teetii yoo sadi ta’e ta si guddifte lama ta’uu danda’a. Kanafuu hanga dandeesseen haqa jara lamaanituu eegi.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam