Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

81: Haadhaafi Abbaa kiyyarraa hajjii godhuu dandahaa?

Gaafii: Abbaa kootiifi haadha koo warra dulloome irraa yoon hajjii godhe akkami?

 

Deebisaa: Haadhaafi abbaan kankee yoo addunyaa qabaatan, addunyaa isaaniitiin ufirraa godhuun isaan irratti dirqama. Ati isaan irraa godhuu hin dandeessu. Yoo isaan addunyaa hin qabaannee miskiina ta’an hajjiin irratti hin wajjabne. Waan biraa isaan tajaajiluu, mana ijaaruufii rakkinna isaan qaban laalii godhiif. Yoo isaan filatanii hajjima nu geessi siin je’an, ati ajrii ni arkattaa isaaniifillee gargaarsa taataa Rabbii sirraa haa qeebalu. Isaan fiddee goosisuus ni dandeessa; namallee maallaqaan irraa goosisuu ni dandeessa.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam