Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

08: Wudu’a Malee Qur’aana Qara’uun Hayyamamaa?

Yaa gabricha/gabrittii Rabbii, Quraanni kun  kalaama Rabbiiti. Qaraanni kabajamuu qabaa quraana wudu’an maletti hin tuqinaa. Ammoo hifzii yoo qabatte qara’uu ni dandeessa, yoma janaabdaaf heeydii qabaattellee yoo hifzii qabaatte qara’uu ni dandeessa. Siif kaayanii wayiin garagalchitee qaraatullee wamaa hin qabu, garuu ammo, quraana harkaan tuquun dhoowwaadha.

 

Dr. Liwaa’ul Islaam