Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

29: Salaamtaa Kattabiin namaa erguun akkami?

Yoo barruudhaan katabanii erganis, bakka barruudhaan katabanii erguun dirqama taatutti bakka namni walbira hin jirre jechuudha, akka xalayaa yookan ergaatitti yoo gartee screen irratti kataban akkuma ati jette yoo telefoona taatellee ka sagaleen waldhageessisan salaamataani isiin sun maanaan isii akkasumaa ajriin isiillee akkasumaa jechuudha. Deebisaa keessattillee dirqama. Kanaaf salaamataa jechuun sunnaa yoo ta’uu deebisuun isii ammoo dirqamaa haqa obboleessa keetiitii.

 

Sheikh Alii Jimmaa