Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

07: Sunnaa Wudu’aa eega bishaan wudu’aa namarraa gogee booda salaatuun danda’amaa?

Gaafii:  Yoo wudu’adhee bakka hojjadhutti osoo sunnaah wudu’aa hin salaatin na yaamanii deemee saa’aa takka booda yoo dhufe bishaan sun narraa gogguudhaaf  sunnaan wudu’aa na dabarte jechuudhaa?

 

Deebisaa:  Yaa Gabrittii/Gabricha Rabbii, sunnaan wudu’aa Sunnaadha. sunnaa jechuun yoo dalagde waan ajrii irraa aragattu yoo dhiifte Rabbiin ka si hin gaafanne jechu. Tanaaf jecha sunnaa wudu’aa salaatuun jiidhaan wajjiin hidhannaan hin jirtu. Ammuma wudu’attee osoo huccuudhanillee ufirraa qoorsitee salaattee wama takkaa sirratti hin jiru.

Dr. Liwaa’ul Islaam