Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

02: Sunnaa Wudu’aa

Gaafii: Yoo wuda’adhee bakka hojjadhutti osoo sunnaah wuda’aa hin salaatin na yaamanii deemee, saa’aa takka booda yoo dhufe bishaan sun narraa gogguudhaaf  sunnaan wudu’aa na dabarte, kanaafuu maaltu narra jira?

 

Deebisaa:   Yaa Gabrittii/Gabricha Rabbii, sunnaan wuda’aa Sunnaadha. sunnaa jechuun yoo dalagde waan ajrii irraa aragattu yoo dhiifte Rabbiin ka si hin gaafanne jechu. Tanaaf jecha sunnaa wuda’aa salaatuun jiidhaan wajjiin hidhannaan hin jirtu. Ammuma wudu’attee osoo huccuudhanillee ufirraa qoorsitee salaattee wama takkaa sirratti hin jiru.

 

​Dr. Liwaa’ulislaam