< All Topics
Print

285: Dhiira ajnabiif nyaata dhiheessuun danda’amaa?

Gaafii: Ramadaana keessa dhiira ajnabiidhaaf nyaata qopheesseefii mana tokko keessa gallaa isaan waa tokkoo naaf hin ta’anii nyaata qopheesseefii kennaafii diliin narra jirtiihii?

 

 

Deebisaa: Yoo walitti laaqamuun hin aragmin dilin sirra hin jirtu. Dubartiin takka dhiira ajnabii keessa jiraachuun akka shari’aa islaamatti haraama. Yoo walitti laaqamiinsi hin jiraanne, dallaya tokko keessa galuun rakkoo hin qabu. Isiin nyaata isaanii qopheessitee, hulaa dura isaanii kaayuu dandeessi. Isaanillee bakka sanii fudhatanii yoo nyaatan humaa rakkoo hin qabu. Garuu dubartiin, dhiira hagas geettu keessa kophaa isii jiraachuun dubbii jabduudha.

 

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Table of Contents