< All Topics
Print

290: Nama of ajjeese irratti salaatuun taatii?

Gaafii: Nama uf ajjeese tokko salaata irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma araarama isaa kadhachuun ni jiraahii?

 

 

 

 

Deebisaa: Irratti salaatuun ni danda’amaa akkasuma magfiraallee kadhachuufiin ni danda’ama. Namichi kaafiraa mitii islaamaa. Garuu dilii gurguddoo dalage. Nama islaama turee sheeyxaanumatu lubbuu isaatti fakkeesse. Rabbiin (SW) isaaf haa araaramu. Irratti salaatuulleen ni danda’ama. akkasuma Araaramallee Rabbi gaafatuuniif ni danda’amaa, qabrii islaamatti awwaaluulleen ni danda’ama.

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Table of Contents