< All Topics
Print

292: Horii haati warraa dalagdee fiddu nyaachuun taatii?

Gaafii: Niitii karaa halaalatiin warra isaanii iraa fuudhee anillee biyya araba keessatti dalagaa isiinillee ni dalagdii horii isii san nyaachuun ni danda’amaa?

 

 

 

Deebisaa: Ee ni danda’ama humaa rakkoo hin qabu. Yoo bakki isiin dalagdu sun bakka halaalaa, dalagaa halaalaa, ka masiyaan Rabbii keessa hin jirre taate. Garuu dhiirsaaf niitii ka horachuu qabu dhiirsa. Dhiirsatu dirqama qaba. Yoo ammoo innillee dalagee isiilleen dalagdee walitti ida’atanii waliin jiraatan rakkoo hin qabu. Garuu intalti bakki isiin dalagdu bakka kabajaan isiillee itti eeggamtu, bikka dhiiraaf dhalaan walitti laaqamnillee hin jirre yoo taate humaa hin qabu.

 

 

Sheikh Abdurahman Shariif

 

 

Table of Contents