< All Topics
Print

301: Dubartiin abbaa warraa isii hiikuuf, horii irra kaayuun ta’aa?

Gaafii: Yoo jaarsaa jaartiin waldhaban ka waldhaba isaanii keessattillee dubbiin hiikkaa geesse; fakkeenyaaf isiin hin feetuu namticha kana hin jaalannee amala isaatiif ibaadaa dhabuu isaa hin jaalannee na hiiki jetteenii ufii isiitii hiikkaa barbaadde. Jaarsotiin walirraa isaan hiikuu deeman kun ammoo horii guddaa baasuu qabda jedhanii horii guddoo isii irra kaayani, eega jaarsa kee ati hin feene horii guddoo kafali jedhaniin.

 

 

 

 

Deebisaa: Kun shari’aa Rabbii biratti seeraa miti. Intalti tokko isiin abbaa manaa hin feene wanni isiin hin feeneef sunillee yoo ka dhugaan beekame ta’ee, seera shariyaa biratti beekamaa ta’ee waan fudhatamaa ta’u taate, waan qaama isiitii fi jiruu isii irra rakkoo geessisu taate, yoo abbaa manaa irraa hiikkachuu feete maahrii qofa deebiftiif malee wanni horii biraa dacha dachaa irra kaayaniif hin jiru. Abu Haniifaa qofatu horii dachaa irra kaayachuu danda’aa jedhe, garuu Abu Haniifaan daliila hin qabu. Abbaan manaatii fi haati manaa yoo wal didan maahrii sani deebifteetuma biraa deemti. Sabaabaa miidhama isii irra gaheef jecha. Yeroo hedduu ijoollee hedduu ijoollummaafis taanaan wallaalummaafis taanaan osoo miidhaan irra hin geenye, waluma dhaba xiqqoof jecha kaatee biraa fiigdee faksii uf gooti, eegasi bakka hamaa buuti, rakkoo hamatu isii mudata. Akkasii miti ilkaaniif arrabnuu walirra ejjataa obsa barbaachisa. Garuu rakkoon isiin keessa jirtu waan itti hin obsamne yoo taate yoo waan guyyaa tokkoo guyyaa lamaa hin ta’in yoo taate miidhama harkaan isii irra gahu taanaan, miidhama jiruu isii taanaan, miidhama haala adda addaa waan isiin hin dandeenye yoo taate, qaadii deemtee faskii uf gootee maahrii isaallee deebisuufii shari’aan mirga godheefii jira.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents