< All Topics
Print

309: Waan of dura dhufu beekuun shirkitti laakkawamaa?

Gaafii: Yoo keeyrii takka argachuuf keeyriin wayii natti dhihaatte, faraja wayii Rabbi naaf fiduuf deemu ni gammadaa, yoo wanni hamtuun na mudachuuf deemtullee rifaatutu natti dhufaa dura bu’ee. kun shirkitti lakkaayamaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Kuni shirkii miti. Fahamii Rabbiin mu’minaaf kenne jedhan. Waan Rabbiin qalbii mu’minaa keessa buusee, mu’minni ufiin fahamu jechu. Humaa Rakkoo hin qabu.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents