< All Topics
Print

350: Dhalaan dhiiraa wojji rizqii barbaacha biyyaa baate akkam?

Gaaffii: intalti dhalaa takka  rakkinaaf jecha biyyarraa baatee yoo dhiiraa wojjiin rizqii barbaadataaf baate akkam?

 

 

 

 

 

Deebisaa : naggadaas haa tahu barnootaafis haa tahu rahima ifii ziyaaruufis haa tahu intalti dhalaa takka nama ifii fuudhuun irratti haraami. Abbaas haa tahu Adeera , Akaakuu obboleeyyan , dhiira haboo taatuuf, adaadaa taatuuf kanniiniin wojjiin yoo deemte karaa homa takkallee hin qabu . ammoo ajnabii wojiin deemuun irratti haraami.

 

Dr. Lliwaa’ul Islam

Table of Contents