< All Topics
Print

369: Dhalaan if kennuu (if heerumsiisuu) dandeessii?

Gaaffii: intalti dhalaa takka yoo heerumuu feete if kennuu ni dandeessii ? wonni intala dhalaa takka heerumuu dhoorgu hoo maali?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ta duraa intalti dhalaa takka if kennuun hukmii shari’aa keeysatti  fa’ayyumamra’atin nakahat nabsahaa fanikahhuwa baaxilun jedhan   nabiin keenna ﷺ nikaan isiin gootu sun zina jechuudha yoo ifkennite ani takkaahuu heerumeetiin ture if kennuu ni danda’a jedha nadhoon gariin kunis intalti dhalaa takka waan kana haa beektuu kana irraa fagaachuu qabdi . Kanaaf jecha intalti dhalaan takka harraan tana gaafa arra if kennite boru rakkoo dhuftuuf akkam jettee rakkoo dhuftuuf cinqii dhuftu na cinaa dhaabbadhaa jetti duuba? Kanaaf jecha intalti muslimaa takka hoggaaniif heeruma feete bitaa mirga isii duraa booda waa hunda laaltu malee yeroo keeysa jirtu faaruu fi haasawa gurbaatiin dagamtee lubbuu isiitti hin taphatin

 

Dr Liwaa’ul Islaam

Table of Contents