< All Topics
Print

373: Jaarsa kiyya achi buutee dhabe; Nikaahn kiyya akkam taha?

Gaafii: Jaarsi kiyya bahee achumaan hafe. Bakka inni jiru hin beeku. Eega dhabamee ji’a tokko caalee jira. Kanaafuu nikaan kiyya akkam taha?

Deebisaa: Jiini tokko yeroo gabaabaadha. Ammas obsumaan eeguu qabdi. Yoo yeroo dheeraaf (Waggaa 1-2) dhabame ammoo, mana murti shari’aatti iyyachuu qabdi. Dabalataan karaa miidiyaalee fi gaazexaatiin barbaaduun gaariidha. Yoo haala saniin barbaadamee dhabame qaadiidhaan nikaaha narraa buusi jechuunii mirga qabdi.

 

Sheikh Muhammad Haamiddiin

 

Tags:
Table of Contents