< All Topics
Print

374: : Hiikkaa jechuun tuni mee akkam?

Gaaffii: hiikkaa jechuun tuni mee akkam? Namni nama hiikuu dandahu dhiira moo dhala?

 

 

 

 

 

Deebisaa: hiikkaa jechuun waan takka ta guduunfamtee jirtu adda hiikuu jechuudha namni tokko hoggaa bultii wolitti ijaaree jiru haada duraan akka maletti jiru tokko, nama addaan fagaatee jiru tokko rahimummaan wolitti hidhu sababaa jara lamaan kanaan hortee gara gurbaa fi intalaa foon wolitti tahan. Intala takka hiikuun akka nama haada hiikuu sanitti rahima addaan fageeysuu kanaaf hukmii shari’aa keeysatti abigaduud halaali ilallaahi xaalaabi jedhe nabiin keenya ﷺ waan rabbiin karaa godhe keeysaa nama hiikuun halaali waan rabbiin halaal godhe keessaa irra jibbamaan dhalaa ilmi dhiiraa tokko waahuma hunda irratti si hiike jechuurratti jarjaru . Duuba ammoo namni nama hiikuu dandahu dhiiraatu dandaya dhalaan idda lakkaawwatti dhiirti immoo hiikkaan harka isiitirra rabbiin kaayee dhiira!tu hiikuu dandaya. Gaafni ammoo isiin if hiikuu dandeeysu gurbaan kun yoo nama diinii hin qabne tahe yooniifin nama badii adda addaa hojjatu wojjiin jiraatuu dadhabde haalaa fi amala isaatiif jecha gaafa kana karaa kul’ii tiifi karaa faskiitiin if hiikuu ni dandeessi jechu ammoo aslitti hundee bultii ijaaruu keeysatti namni hiikkaan harka jiru dhiira. Ammoo worreen bakka tanatti hogga intala takkaan wojjiin woldhiban maallaqa hangana naa kennitu malee sin hiiku worreen jedhan yaa weeylaka guyyaa boru fuula rabbii dura dhaabbattu waan sii taa’u takkittii tana beeki horiin sun akka haraam ta’e beeki . ka isiin sirraa barbaaddu yoo mahrii ta’e qofa.

 

Dr . Liwaa’ul Islam

Table of Contents