< All Topics
Print

375: Hiikkaa irratti ragaan ni barbaachisaa?

Gaaffii: hiikkaa irratti ragaan ni barbaachisaa?, hiikkaan tuni yeroo qabdii? amata qabdii , baatii qabdii, guyyaa torbaanirraa kan namni itti hiikuu danda’u fi kan hin dandeenye qabaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa; namni tokko hoggaa dhalaa takka hiiku nama yaammatee   namarratti hiikuu fi afaanuma isaatiin kophatti isiidhaan jechuunis telefoonaan jechuunis woraqaa katabee erguunis hiikkaan hiikka , hiikkaan woluma qixa . Nama deemiitii  namaan irratti si hiiku yaammadhu kanneen tokko tokko jaahilli dhalaan akkas jedhan kun jaahilummaa isaaniiti .mataa isaatiifillee hiikuu dandaya hoggaa afaan isaa irraa hiikkaan baate intaltinis guyyaa san taariika galmeeffachuu qabdi gurbaalleen galmeeffachuu qaba jarri lamaan kun baatii sadii duratti yoo wol hin deeffatin baatiin sadih dabarraan nikaan isaanii dhume yoo wolitti deebi’uu fedhan mahrii haarayaa fi nikaaha haarayaan wolitti deebi’uu dandayan jechu . Tanaaf jecha hiikkaan gannaa bonaa fi guyyaa torbaan baatii tokkollee hin qabu . Woqtuma dhufe keeysatti , varuu bakka tanatti wonni irraanfachuu hin qabne tanin isin yaadachiisu hiikkaan tun bifa lamatti qoodamti hiikkaa bid’aa tii fo hiikkaa sunnaatu jira. Hiikkaan bid’aadhaa tan shari’aan dura dhaabbattu , intala takka odoo isiin heeydii qabduu hiiku. lammeeysaan intala takka isii xahaara qabdu wojjiin rafanii hiiku , intala takka yoo hiikuu feete hogga isiin xahaaratte hiiki itti hin dhiyaatin ammoo mirgi isii bakka kanatti arra eti isii hiitee hogga isiin xahaaratte hiikuun ati garatti hin baadhattu yaa gabricha rabbii ka ilmoo dhaa hin cinqamtu ilmoo tee intala tanatti ida’amtee isii hiikuun akka isiin hin heerumne miila isii qabuu isii rakkuu jedhama tanaaf islaamummaan mirga isii eeguuf intalti takka hoggaa isiin xahaaratte hiikuun ati garatti hin baadhattu yaa gabricha rabbii ka ilmoo dhaa hin cinqamtu ilmoo tee intala tanatti ida’amtee isii hiikuun akka isiin hin heerumne miila isii qabuu isii rakkuu jedhama tanaaf islaamummaan mirga isii eeguuf intalti takka hoggaa isiin xahaaratte  keeysatti akka itti eda’amtee hin hiine jechu.

 

 

Dr . Liwaa’ul  Islam

Table of Contents