< All Topics
Print

402: Abbaa ofii hamachuun maal qaba?

Gaafii: namni tokko yoo abbaa ofii hamate maal qaba?

 

 

 

 

 

Deebisaa: hamiin gara marattuu hamtuudha , akkuma ammoo rahima taatuun irra badduudha jechu kanaafuu abbaa ofii hamachuun gaarii miti silaafuu namni hamatan hundinuu keeyrii sirraa guurrataa baddala namni dhibii sirraa guurratu salaata kee sooma kee keeyrii kee abbummaan kee haa guuratu yoo akkasitti ati hayyamtu taate jechu guyyaan aakiraa garuu nafsii nafsiidha abbaan kee abbaan kiyya salaata kiyya sooma kiyya fudhatee jannata haa dhaquu ani silaaftuu abbuma kiyyaa jecha gubadhaa gara ibiddaa haa deemu jechuullee namni hayyamu waan jiru natti hin fakkaatu

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents