< All Topics
Print

409: Jum’aan musaafiraaf dirqamaa , zuhrii fi asrii jam’ii gudhuu dandayaa guyyaa jum’aa?

Gaaffii : Salaatni jum’aa dirqama taatii nama musaafiraa irratti, takkaahuu salaata zuhrii ka guyyaa jum’aa san gabaabsuun ni ta’aa akkasuma guyyaa juma’aa asriif zuhrii walirratti gabaabsanii jam’ii godhuun ni danda’amaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Salaanni jum’aa nama musaafiraa irratti dirqamaa miti. Salaanni jum’aa  nama fayyaa hin qabne, nama musaafiraa, gabroota, ijoollee xixiqashoofii dubartii irratti waajibaa miti. Ammoo yoo salaata jum’aa salaate namni musaafiraa tokko salaatni jum’aa sun irraa gaya zuhrii itti hin hajamu. Yoo magaalaa jiraatee isaa musaafiraa magaalaa san keessatti ka juma’aan dhaabatu taate juma’aa salaatuu ni danda’aa jechu. Mirga qaba juma’aa ufirraa dhiisee zuhrii lama godhee salaatuu danda’a, zuhriif asiriillee walitti qabee jam’ii godhuu ni danda’a. Ulmaa’iin gariin waan jedhan salaatni zuhrii jum’aa irraa bakka bu’a jedhan, ulmaa’iin gariin wanni jedhan ka’uf danda’ee jum’aa irraa bakka hin buunee , Rabbiin salaata jum’adhaa namarratti dirqama godhee jedhan jechu. Kanaafuu namni musaafiraa mirga qaba ummata waliin salaatuullee akkasuma jum’aa ufirraa dhiisee waan isarratti dirqama hin ta’iniif salaata zuhrii raka’aa lama salaatuu danda’a, zuhriif Asrii jam’ii godhee waliin salaatullee ni danda’ama.

 

Sheik Abdurrahmaan Shariif

Table of Contents