< All Topics
Print

417: Nama sunnaa salaatu salaata waajibaa itti hidhatuun ni danda’amaa?  

Gaaffii: Nama sunnaa salaatu salaata waajibaa itti hidhatuun ni danda’amaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Salaata sunnaa nama salaatu namni salaata waajibaa salaatuu hedu tokko itti hidhachuu ni danda’a wamaa hin qabdu jama’aa walii ta’anii waliin salaatuu ni danda’an. Daliilli zamana Rasuulaa ﷺ mu’aazi ibnu jabal Rasuula Rabbii waliin salaata ishaahii salaatee eegasii deemee ganda isaanii masjiida warra banii suleemii jedhaniinii masjiida san dhaqee imaama ta’ee nama salaachisaa jechu. Akkasumaa gaaf Tokko Rasuulli Rabbii ﷺ salaata irraa bahanii isaan masjiida keessa taa’uu sahaabaa wajjiin namni tokko dhufee salaata waajibaa salaatuudhaaf dhaabbate, achii Rasuulli Rabbii eenyutu ka’ee jama’aa godheef ka’ee wajjiin salaataa jedhe. Sahabarraa namni ana jedheeti ka’anii akkasitti wajjiin salaatani. Isaa salaata waajibaa salaatu itti hidhatan. Imaamni waajiba salaataa warri duubaan hidhatan sunnaa salaatan. Kanaafuu humaa hin qabdu yoo walitti hidhatan.

 

Sheik Abdurrahmaan Shariif

 

Table of Contents