< All Topics
Print

423: Yeroo aadaa qaban qeensaa fi rifeensallee muruun dhoowwaadhaa?

Gaaffii: Qeensa yeroo aadaa qaban takkii rifeensallee ufirraa fuudhuun dhoowwaadha, yeroo biraallee yoo ka ufirraa fuudhan taate awwaaluu barbaachisaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Suni aadaadhuma namni banii Aadami walitti dabarsu malee hadisuma afaan namaati malee Hadiisa Rasuulaatii miti. Yeroo cufaa qeensa ufirraa ciruu dandeessa yeroo aadaa qabdu yeroo aadaa hin qabnellee rakkoo hin qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents