< All Topics
Print

429: Wollaalummaan dhala nyaadhe dur amma akkam naaf woyya?

Gaaffii: Ribaa horii haraamaa fudhannee, gaafa san hin beeynee akkamitti ufirraa deebisuu danda’aa? Namni horii akkasi fudhate akka nama haadha ufii nikaya godhateeti jedhanii.?

 

 

 

 

Deebisaa: Suni hadiisuma Rasuula Rabbii ﷺ Ribaan baaba torbaattamii wayi qabdii jedhe baaba ribaa keessaa ka irra xiqqaa yoo hammeenya isii beekuu feetan ka irraa xiqqaa isii akka nama haadha ufii nikaha godhateetii jedhe. Mee yoo ka xiqqaa yoo akkana ta’e ka guddaa sun akkam haa ta’uree. Kanaafuu shariyaan islaamaa daqiiqaa ati dhageessee baratte sanirraa mulqadhuu keessaa ka’ii jedha. Waan ribaa ka fuute deebisii ka dhala isii eeggattu dhiisi. Akkuma aayaatn qurana dubbatu san jechu waa takka faayidaa isii hin eeggatinaa waannaa horii keessan qofa deebifadha keessaa baqadhaa jedha shariyaan Rabbii guddaa.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents