< All Topics
Print

432: Namni hattuu irraa meeshaa bite maaltu irra jira?

Gaaffii: Nama hattuu irraa meeshaa bitee.

 

 

 

 

Deebisaa: Maaliif hatturraa meeshaa bitte, hin bitin lamuu. Garuu yoo hin beeyne ka jedhu taate toowbaa gama Rabbii deebitee horii hattuu irraa bitte abbaa deebisuu qabda. Yoo abbaa hin argin maqaa isaatiin sadaqachuu qabda. Horii kankee ammoo hattuma irraa bitte san irraa barbaadadhu. Abbaa horiin irraa hatame yoo beeyte kenniif yoo lakkii ani hin beekuu horii kiyyaan bitadhe jette horii hattuu bittee maqaa namtichaatiin sadaqadhu. Yoo ka ati diddu taate boru si jalaa hatanii gurguratan kankeellee kanumaan siif kaffalamti. Kanaaf jecha shariyaa Rabbii fudhachuun dirqama. Horiin namaa yoo karaa maleen si seene abbaa deebisu. Yoo abbaa deebisuu hin beekuu gara inni irraa fide hin beeku yoo jette maqaa isaatiin sadaqadhu abbichi aakiratti haa argatuu ati wanti jidduu tanatti ibidda seentuuf hin jiru. Horii kankee namticha sitti gurgure gaafadhu yoo namticha hin beeynee Rabbitti hisaabbadhu inshallah aakiraa irraa fudhattaa ati. Aakiraa hujii tee ibaadaa tee namni sirraa guurrachuu irra ati hardha yeroo horii kafaluu dandeettu ufirraa kafaltee namticha si kiyaane sani irraa salaata isaatiif ibaadaa isaa irraa guurrachutu sirra jira. Kanaaf jecha waan wali bittu walitti gurguran.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents