< All Topics
Print

444: Maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkami?

Gaaffii: Maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkamii?

 

 

 

 

Deebisaa: Kaffaaraan qooda adda addaa qabdi. Kaffaaraan tokkoffaa ka namni waan hin godhin jedhan godhee ka kaffaaraa san baasu. Fakkeenyaaf yoo nama hajjii irra jiru ta’e mataa hin ciratin jedhan qeensa hin qoratin jedhan haga hajjii irra jirtu shittoo hin dibatin jedhan, dubartii hin fuudhin jedhan, nikaha hin godhatin jedhan, huccuu hodhaa qabu hin uffatin jedhan, bineensa hin ajjeesin jedhan waan sababaa hajjiitiif irraa dhoowwame kana yoo waan tokko godhe kaffaaraa isaa sana baasuu qaba. Kaffaaraan biro nama Ramadaana keessa waa nyaate, guyyaa ramadaana ka waa nyaate kaffaaraa baasuu qabaa. Kafaaraa xiqqaaf guddatu gargar jiraa kafaaraan heddu. Namni niitii ufiitii duydii kankee akka duyda haadha kiyyaati jedhelleen kaffaaraa baasaa dura gabrittii bilisa baasuu qaba yoo dhabe  ji’a lama soomuu qaba. Kaffaaraan biro namni Ramadaan soomuu hin dandeenye akka nama manguddoomee dadhabee nama nyaachisee kaffaaraa baasaa.

 

Sheikh Alii Jimmaa

1 thought on “444: Maasiyaan kaffaaraa qabdu waan akkami?”

  1. As wr wb
    Gaafin qabaa namni tokko jartti issaa garaa dubbattu itti dhiyaatee nikahan ni butti jedhan
    Nikahan suun rajattun debbitti moo?akkaa harawatti hidhattaa jzk

Comments are closed.

Table of Contents