< All Topics
Print

456: Horii nama kaafiraa nyaadhe akkamitti deebisaafii?

Gaaffii: Yoo horii nama islaama hin ta’inii nyaadhee jiraadhe akkamitti deebisaafii? Hin sadaqaaf moo masaajidatti baasaaf moo akkam godhaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo namtichi duniyaa irra akka hin jirre beeyte maatii isaa barbaadii itti kenni, yoo maatiin isaa hin jirre humaa dabarte suni wanni sadaqaniif wanni aakiratti isa dhaqqabdu hin jirtu. Du’uun isaa erga hubatamee jechu.

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents