< All Topics
Print

465: Haqa haadha tiyyaa abbaa kiyyarraa fudhachuu danda’aa?

Gaaffii: Haati teenya addunyaa irraa deemtee jennaan abbaa keenyaan haqa Haadha teenyaa nuuf kenni jennee karaa manguddootiin gaafannee irraa dhabnee, karaa mangistiitiin gaafadhu naan jedhanii karaa barbaachisutti gaafannee haqa haadha teenya sani irraa fudhanne. Karaa kanaan haqa keenya irraa fudhachuu kanaaf abbaan keenya nutti mufatee jira kanaaf wanni narra jiru maal?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Dura wanni beeku qabdu Haati tee addunyaa yoo ufii hortee kophaa lafaa qabaattu taate haqa keeti. Ammo wanni ati abbaa kankee irraa barbaadde horuma abbaan kankee haadha teetii godhe, ooyruus ooyruu inni gaafa duraa inni kenneef yoo taate, wanni ati abbaa kankee karaa mana murtiitiin gaafatte sun horii haadha teetiitii miti sun horuma abbaa keetiiti. Wanni hardha mangistiin siif murteesse kun yoo abbaan kankee addunyaa irraa deeme waan abbaa keetii keessatt deebitee akka hukmiin shariyaa isinii haqa godhatetti obboleeyyan tee ta biraa wajjiin hirachuudha qabdan.

 

Dr. Liwaa’ul Islam

Table of Contents