< All Topics
Print

470: Khuxbaa dhageeffachuu dhabuun salaata ni balleessaa?

Gaaffii: Namni tokko tokko yoo dirree iidaa deeman khuxbaa hin dhageeffatanii salaanni isaanii kun qeebalame moo hin qeebalamne?

 

 

 

 

Deebisaa: Salaataaf khuxba kamtu irra waajibaa addaa baradhu. Namni tokko dirree iidaa deemee salaatee deemnaan salaanni isaa dhibbarraa dhibbatti guutu. Ammo ajrii guddaa yoggaa inni bakka sanirraa garagalu Rabbiin guddaan siif araarame jedhee isaan dhaadatutu isarraa hirdhate. Keeyrii irraa uf hin hoongessin numa jennaan malee salaanni kee qeebalame.

Dr. Liwaa’ul Islam

Table of Contents