< All Topics
Print

485: Namni Muslima hin ta’in tokko yoo mallaqa hajjiin godhan namaa kenne akkami?

Gaaffii: Namni islaama hin ta’in tokko yoo horii hajjii namaa baase akkamii?

 

 

 

 

Deebisaa: Namni kaafiraa waa sadaqachuun humaa rakkoo hin qabu. Nama kuffaaraa hedduutu Rasuula Rabbiitiif sadaqaa fidaa ture. Namni kuffaara tokko yoo hadiyyaa siif kenne fudhachuun humaa rakkoo hin qabu. Sani booda hajjii irraa oolfattee, ufii nyaattee waan feete yoo goote rakkoo hin qabu. Garuu horii mootummaan baafteef waan hajjii sii kennaniin hajjiin waajibaa sirraa hin bu’u. Gaafa ati horii tantee ta halaalaa argatte hajjii waajibaa sirraa fedhan.

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents