< All Topics
Print

487: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo namni dirqiidhaan haraama itti dalage akkami?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo dirqima dhugaa ta’e diliin isii irra hin jiru. Abbaa dirqe san irra jira. Garuu isaan lachuu towbatanii Rabbitti deebi’uun dirqama jechu. Namni dirqiidhaan kafarsiisan dirqiidhaan haraama itti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisani isarra humaa hin jiru. Yoo ammoo isiinillee sababaa itti taate, yookaan duraan tattaphatanii haasawanii namni sun haraama itti dalaguuf dhufnaan ka amma diddu taate isiinillee sababaa itti ta’uu saniin dilii ni qabdi.

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents