< All Topics
Print

494: Wallee siyaasaadhaa dhageeyfatuun hayyamamaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo wallee siyaasaa ta muuziqaa qabdu dhageeyfate maaltu irra jira?

 

 

Deebisaa: Ta duraatii walleen bu’uura takkaahuu gundoo zinaati. waa hundatti ta nama kaaftu walleedha. Walleen tun wal dabarti. Wallee uumaa dhalaatiifi qaama isiitii fi waan adda addaa himtu; akkumasan dhiiraas ka akkanaa ka akkanaa ta jettu intalti dhalaa hoggaa walliftu; ta akkanaa tun cufti haraama. Walleen siyaasaa akka miirriysaa, akka dadiisaa yoo muuziqaan wojjiin jiraachuu baatte dhageeffachuun waa takkallee hin qabu. yoo muuziqaa qabaatte dhaggeeyfachuun dhoorkaadha.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Table of Contents