< All Topics
Print

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?

 

 

 

 

 

Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise , horii isaa qalachuun dhoorkaadha , midhaan isaallee baafatanii itti fayyadamuun dhoorgaa, ammoo nyaata bilchaate isaanitti geeysuun , feetee ka jiraa geeysitee achitti godhachuun , feetee waan qalatan keetillee gootee nyaataaf geeysuun ,qoonqoo taaziyaadhaa nama guyyaa sadan wolitti dhufu kanaaf gargaarsa gootee yoo nyaata gooteef homaa takkallee hin qabu , garuu ammoo awwaalcha namtichaa jettee qalmiti hukmii shari’aa keeysa hin jirtu bid’aadha waan kana irraa fagaatu

 

 

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

1 thought on “496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?”

Comments are closed.

Table of Contents