< All Topics
Print

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?

Gaaffii: eega rabbiin jiruu naa katabee ballageen boodatti guyyaa tokko dardarummaa guutuu kiyyarratti heeydii ifirratti arge , garuu heeydii ifirratti argeetiin halkan sun soomana keeysaa taraawiha dhaqe ammoo hin soomanne

 

 

 

 

 

Deebisaa: taduraatii guyyaa san irraa eegalii odoo umrii sanittillee heerumtee jaarsa keetitti ida’amuun haraam , soommanni haraam salaatni sirratti haraami , masgiida seenuun sirratti haraami , tanaaf jecha wollaalatu si godhee waan wollaalaan dalayde san salaatni odoo heeydii qabanii akkumasan ka’abaan xawaafuun wonni kun cuftinuu haraami , dogongora kee saniif rabbii kee araarama kadhu , yoo gaafa san keessatti soomante soomanni kee baaxili rabbii kee araarama kadhu

Dr. Liwaa’ul Isalam

Table of Contents