< All Topics
Print

517: Osoo heeydii qabuu sijaadaa irra taa’uu danda’aa?

Gaaffii: intalti dhalaa takka yeroo heeydiin itti dhufte huccuu ifirraa qabdu kanatti fayyadamtee yoo xahaarattee huccuu saniin salaatte takkaayuu hanga heeydii qabdu sijaadaa irra yoo teesse rakkina qabaa ?

 

 

 

Deebisaa: dhalaan yeroo ammaa waan isii tajaajilu ta adda addaa qabdi , haffaazaa qabdi waan isii tiysu san godhattee huccuu uffattee huccuu tana dhiigni yoo tuquu baate waa takkallee rakkoo hin qabu , xahaarattee huccuu saniin salaatuu dandeessa , si’ii heeydii qabdu sijaadaa irrallee taa’uu dandeessa .

Dr. Liwaa’ul Isalam

 

Table of Contents