< All Topics
Print

543: Sadarkaan Umraa fi Hajjii walqixa tahuu ni dandahaa?

Hajjii qulqulluu duniyaa halaalaatiin hojjatamte Jannata malee ajriin biraa hin jirtu. Akkana jechuun Rabbiin nama kanaa dilii hunda ni araaramaaf jechuudha. Nama umraa qulqullittii raawwateef ammoo diliin xixiqqoon hundi irraa buuti. Kanaaf sadarkaafi mindaan yookaan ajriin hajjiidhaa tan umraa ni caalti jechuudha. Debbisaa guutuu sagalee irraa dhageeffadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Table of Contents