< All Topics
Print

548: Namni imaltuu bahe yoo dandahee soome akkamitti ilaalama?

Namni imala bahe, yoo soomanuun kan isa hin miine tahe soomanutu irra caalaaf. Keessattuu imalli yeroo ammaa haalaan mijaawaa tahuu irraa kan ka’e soomuun hedduu namatti hin ulfaatu. Kanaafuu dandeeynaan soomanii ajrii guutuu ji’a ramadaanaa keessa jiru argatutu irra caala. Namni Imaltuu irra jiru yoo haalli kan hin mijoofneef tahe garuu soomana furee, yeroo biroo qadaa deebisutu irra caala. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Table of Contents