< All Topics
Print

550: Namni soomni irratti wajjabu sooma osoo hin xumuratin yoo du’e maaltu godhamaaf?

Namni sababa dhukkubaatiin yookaan sababa umriitiin osoo soomana hin xumuratin du’e warri isaa irraa soomuudhaan qadaa irraa kafaluu qaban. Fakkeenyaaf, nama ilmaan 30 qaabu yoo tahe ilmaan isaa hundi guyyaa tokko soomuun irraa baasuu ni danda’u. Ulamaa’iin muraasni kan irraa soomamu nama soomni nazriidhaa (silatii) isarratti hafe malee, kan soomni ramadaanaa irra jiru garuu irraa nyaachisu qaba jedhan. Haata’u malee ulamaa’iin harki caalu maatiin isaa irraa soomuu qaban jechuu irratti walii galan. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Table of Contents