< All Topics
Print

562. Intala dubraa dirqiin heerumsiisuun akkamitti laalama?

Deebisaa: ulaagaa nikaahaa keessaa inni tokko fedhinnaa warra wal fuudhu lameeniiti. Jaalala intalaatiin alatti nikaaha godhuun dhoorkaadha. Osoo isiin ijoollummaa irra jirtu Abbaan isii ykn waliyyiin isii dirqiin yoo nikaaha godhe, qaadii bira dhayxee nikaaha ofirraa buusuu mirga guutuu qabdi. Garuu nikeenni numa hidhama. Qaadii biratti ofirraa buustu malee nama birootti heerumuun hin tahu.

Sheikh Abdussalaam Xaahir

Table of Contents