< All Topics
Print

567: Saala daa’imaa tuquun wuduu’a balleessaa?

Gaafii: Qaama saalaa tuquun wudu’a balleesa jedhanii, Qaama ijoollee daa’immanii tuquun hoo akkami?

 

Deebisaa: Dhimma kanarratti ulamaa’iin yaada adda addaa kennan. Ulamaa’ii jiddutti wal dhabbitu jira. saala daa’immanii qofa osoo hin taane, qaama saalaa ofii harkaan tuquun wudu’a ni balleessa moo hin balleessuu irratti khilaafa ulamaa’iitu jira. garuutuu cuunfaa fatwaa ulamaa’ii yoo laalle, qaama saalaa tuquun yeroon wuduu’a balleessu, yoo shahwaan (miira fedhiitiin) tuqan qofa. Namni tokko miira fedhii fooniitiin yoo qaama saalaa of tuqe wuduu’ni isaa ni bada. Garuu shahwaan maletti tasa qaama saalaa of tuquun wuduu’a hin balleessu. 

Kanarra dhaabbannee gama qaama daa’imman xixiqqoo yoo deebinu; qaama daa’immanii harkaan tuquun waan wuduu’a balleessuu miti. Haati takka daa’ima isii wayta dhiyxu, wayta huccuu irraa jijjiirtu qaama daa’imaa harkaan tuquun isii waan hin oolamne. Kun waan rakkoo takkallee qabuu miti. Adada qaama daa’imaa tuyxuun wuduu’a godhuu qabdi jechuun hin jirtu. Allaahu A’lam. 

Sheikh Abdussalaam Xaahir

1 thought on “567: Saala daa’imaa tuquun wuduu’a balleessaa?”

Comments are closed.

Table of Contents