< All Topics
Print

615: Baasii tikeetaa kafiila irraa fudhachuun akkami?

Gaafii: Bakka dalagurraa ka\’ee biyya dhaqee deebi\’e. gaafa deebi\’u ammoo waanin tikeetarratti baase naaf kenni jedhee kafiila kiyya gaafadhe. wanti kun haraami moo halaali?

 

 

Deebisaa: Kaafila bira hogguu hojjatan waan hunda irratti walii galteetu jira. Baasii Tikeetaa ilaalchisee, yoo walii galteen keessan deemsaa fi deebisaas kafiilatu sirraa kafala kan jedhu tahe. Haqa kee waan taheef gaafattee fudhachuu mirga guutuu qabda. Wanti sirratti haraamii yoo jiraate, mallaqa kafaltee olitti itti dabaltee hangana baasee naaf kafali jechuun haraama. Hanga baaste fudhachuun rakkoo hin qabu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Table of Contents