< All Topics
Print

620: Salaanni halkanii yoo nama dabre qadaa baasuun dirqamaa?

Gaafii: Namni tokko ka halkan salaatuu aadaa godhate, yoo salanni halkanii jala dabre salaata san qadaa ni baasaa?

 

 

Deebisaa: Yaa Gabricha Rabbii; Salaata irraa qaadaa baasuun wanti dirqama namarratti godhame salaata shanan fardii qofa. Sanuu qadaan kan namarraa bahu, yoo hirrabaa fi irraanfannee nu darbe qofa. Salaaanni halkanii si dabree ajrii isii dhabuu hin fedhu yoo jette, guyyaa salaatuu ni dandeessa. Haatahuuti halkan 3 yoo kan salaattu tahe guyyaa 4 godhuu qabda. kan 5 ammoo 6 taha, kan 7 saddeet taha, kan 9 ammoo 10 gootee akkasitti witrii halkanii irratti takka dabaltee qindii salaatta jechuudha. Guyyaa witriin hin jiru. Walumaa galatti qadaan salaata leeylii jiraachuu dhabaatus, wanti dura aadaa godhatte akka ajriin na hin dabarre yoo jette bifa armaan olii kanaan salaatuu mirga qabda.

 

Dr. Liwaa\’ulislaam

1 thought on “620: Salaanni halkanii yoo nama dabre qadaa baasuun dirqamaa?”

Comments are closed.

Table of Contents