< All Topics
Print

642: Kaardii Mobaayilaa 1 bitee dogongoraan 2 naaf kenne. maal godhuu qaba?

 

Yoo Kaardiin sun lama tahuu hogguma inni siif kenne san kan beektu tahe, badii hojjattee jirta. Kanaafuu galchuu qabda. Yoo namtichi siif gurgures dogongoraan siif kennee atis dogongoraan siif kennuu eega achii fagaatte beekte; yoo dukkaanni namtichaa dhihoo tahe deebisiif. yoo ammoo dukkaanni fagoo tahee akkasumas maallaqni ati taaksiif baastu kan kaardii kan caalu tahe; hanga kaardii sanii isaaf niyyadhuu sadaqaa kenni.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Table of Contents