< All Topics
Print

648: Jaartii obboleessaa dhaaluun akkamitti laallama?

Gaafii: Obboleessi kiyya tokko yoo du’e jaartii isaa dhaaluu ni dandahaa?

 

 

Deebisaa: Shari’aa Islaamaa keessatti Intalti namaa horiidhaa miti, hin dhaalamtu; bilisa. Dachii, maallaqa fi horiitu dhaalama. Yoo dhaale akkami jechuu irra, yoon nikaha hidhee fuudhe osoo jettee gaafii bareeda taha. Kanas yoo feete sitti heerumti; yoo hin fedhin ammoo si diduu mirga guutuu qabdi. Eeyye yoo isiin siif hayyamte fuudhuu wanti si dhoorkaa hin jiru. Keessaahuu yoo obboleessi kee ilmaan irraa qabaatee fi yoo isiin hayyamamtuu taate fuudhuun gaariidha.

 

Dr. Liwaa\’ulislaam

1 thought on “648: Jaartii obboleessaa dhaaluun akkamitti laallama?”

Comments are closed.

Table of Contents