< All Topics
Print

653: Bishaan qofaan istinjaa godhuun tahaa?

 

Istinjaan bifa lamaan godhama. Kan duraa bishaan qofaan dhiqachuudha. Kan lammataa wanta gogaa akka dhagaa, baala, waraqaa, tishuu (sooftii) fi wantoota birootiin tolchanii ofirraa haquu fi goggoysuudha. Inni kun istijmaar jedhama. Namni istijmaar godhate bishaaniin irra deebi’ee dhiqachuun dirqamaa miti. Yoo dhiqate ammoo gaariidha malee badii hin qabu. Kanaafuu bishaan qofaan istinjaa godhuun ni taha.

Dr. Liwaa’ulislaam

 

Bishaan qofaan Istinjaa godhuu fii wanta goggogaadhaan istijmaara qofa godhuun gahaa tahuu irratti ulamaa’iin hundi waliif galanii jiran. Haata’u malee namni istijmaara godhu yoo xiqqaate wanta istijmaara ittiin godhu saniin yeroo sadi sirritti goggoysuu qaba. Kan biraa ammoo namni bishaan qabu istijmaara godhuu irra bishaanumaan dhiqatuutu irra gaariidha.

 

Sheikh Saalah Al Munajjid

 

Tags:

1 thought on “653: Bishaan qofaan istinjaa godhuun tahaa?”

Comments are closed.

Table of Contents