< All Topics
Print

655: An irraa turraan qaadiin nikaaha buuse

Gaafii: intala takka nikaaha naaf godhanii, osoo aruusa hin seenin irraa ture. An irraa turraan maatiin isii qaadii bira geessanii nikaaha irraa buusanii nama birootiif kennan. Haala kana keessatti ana maaltu narra jira?

 

 

Deebisaa: intala takka nikaaha hidhattee osoo wajji hin jiraatin (osoo qunnamtii saalaa hin godhin) yoo biraa deemte, isiin yoo feete torban tokko keessatti qaadii bira dhayxee nikaaha ofirraa buusuu mirga qabdi. Intalti tun nama birootti heerumuudhaaf iddaan laakkayattus hin jiru. Gaafuma qaadiin nikaaha irraa buuse san nama birootti heerumuu mirga guutuu qabdi. Haala kana keessatti wanti ati godhuu dandeeysu hin jiru. Nikaan kiyya irra jira jetteetis falmuu hin dandeeysu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Table of Contents