599: Aayatul Kursii Salaata booda qara’uun waajiba moo Sunnaa?

Gaafii: Aayatul Kursii Salaata booda qara’uun waajiba moo Sunnaa?     Deebisaa: Salaata booda aayatul Kursii qara’uun dirqama salaataa irraahii miti. Haa ta’u malee salaata booda nama aayatul kursii qara’uuf ajrii guddaatu jira. Hadiisa sahiihaa keessatti Ergamaan Rabbii SAW, ‘nama salaata waajibaa booda aayatul kursii qara’uuf du’a yoo taate malee wanti jannatarraa nama san dhoorku …

599: Aayatul Kursii Salaata booda qara’uun waajiba moo Sunnaa? Read More »