Tag: abbaa manaa

704: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufuu qabdi?

Gaafii: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufachuu qabdi?   Deebisaa: Abbaan manaa, haadha manaa irraa haqa hedduu qaba. Waan heddu waliin dabarsitan, Innis waan hedduudhaan si tajaajiluu mala. Kanaaf jecha eega inni du’een boodas Rabbi akka haqa isaa hin irraanfanneef, baatii afurii fi guyyaa kudhaniif akka gadditu godhe. Kanaafuu baatii afurii fi guyyaa …

704: Dubartiin hoggaa jaarsi irraa du’e, guyyaa hagamiif gufufuu qabdi? Read More »

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali?

Gaaffii: Nama tokkotu nikahaan malee na fuudhee, anaa diqqoodhaa haati tiyya duutee warra keennatu anaa diqoodhaa na kennee, eega guddadhe booda namtichaan wal jaalanne; ati amma haadha hin qabduu ta si gurgurtu akkanumatti fudhadhee manatti siin gala jedhe eega anillee jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette, na fuudhee. Toowban keenna maali? Deebisaa: Si hin fuunee …

524: Nikaha malee daa’imummaan dubra heerumte tawbaan isii maali? Read More »

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ?

Gaaffii: haga rabbiin biyya arabaa keessa taa’i naan jedhe taa’e ammoo gara biyyaatiin deebi’uu fedha ,akkasitti worra keenyatti godheetiin , ani haala durii miti amma waa baradhe hoggaan dhufu abaayaa kiyyaa fi hajjabadhee dhufaan na beekaan jedheen tanaafi haati tantoo worri keenya cuftinuu nun qaanyeysin nama meeqatu sirratti salaammachuu dhufa ija hamtuudhaan nu laalanii akkana …

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ? Read More »

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa?

Gaaffii: Ani obboleetti qaba ta heerumte, yoo abbaan manaa ishiidhaa na heerumsiise dhoowwaan jirtii?           Deebisaa: Dura namni nama heerumsiisuu qabu, namni nikaha nama hidhuu qabu nama akkam? Nikaha namni nama  hidhuu qabu sheekha jechuu miti. Namni nikaha nama hidhuu danda’au yoo lakkoofne toora nama kudha tokkooti. Sanniin keessaa ka duraa …

463: abbaan manaa obboleettii tiyyaa na heerumsiisuu dandayaa? Read More »

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?

Gaaffii: Dhiigni aadaa takkii dhiigni da’umsaa najaasa moo xahaaraa? Dubartiin takka yoom dhiqattii?           Deebisaa: Shariyaan islaamaa namni xuriin aadaa itti dhufe ykn dhiigni dahaa itti dhufe gaafa irraa qulqulloofte dhiqattee salaatti afurtama wanni jedhan hin jiru, afurtama wanni eeggatan hin jiru. Kanaafuu dhiigni irraa qulqulloofnaan dhiqatanii salaatuu abbaa manaa ufii …

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba? Read More »

430: Intala fuudhuu barbaadu harka qabadhee hasofsiisuu ni danda’aa?

Gaaffii: Ani fuudhaafin gara biyyaa deema ammoo dubartii harkaan qabachuun akka nama zinaa dalageeti. Kanaafuu an ammoo intala takka haasawachuuf deemaa yoon harka qabadhee salaamee hin haasofsiisinii hin taanee akkam godhaa?           Deebisaa: Dhugaadha intala halaala siif hin taane harkaan qabachuun akka nama zinaa dalagetti hisaabamaafii jedhan. Garuu zinaa harkaaatii jedhan. …

430: Intala fuudhuu barbaadu harka qabadhee hasofsiisuu ni danda’aa? Read More »

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?

Gaaffii: Kaffaaraa Ramadaana keessa jarsa kiyyaa wajjiin ji’a Ramadaana keessa guyaa wajjiin rafeef kutee kutee ji’a tokko soomee jiraa garuu qadatu narra jiraa yoo kaffaara san qadaa narra jiruuf godhe ta’aa?           Deebisaa: Hin taatu maaliif jennaan qadaan ati soomteef niyyaa kafaaraatiif soomte malee niyyaa ramadaan qadaa baasuutiin hin soomne. Hujiin …

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama? Read More »

408: Jaartiin ajaja jaarsaa diddu hukmiin isii maali?

Gaaffii: jaartii tokko fuudheetiin jaartiin tiyya yaameenii jennaan natti dhufuu diddee , duuba maaltu narra jiraa?           Deebisaa: jaartiin tee sitti dhufuu qabdii manguddoon qabii , obboleeyyaniin qabii ,saahibbaniin qabii diinii rabbii dhagayuu qabdii abbaa manaa jalaa diduun azaabatti dallansuu rabbii guddaatti isii buusa haa quba qabaattu , wosiyyaa tanaaf dhaamsa …

408: Jaartiin ajaja jaarsaa diddu hukmiin isii maali? Read More »

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya?

Gaaffii: kafiila kiyya jalaahin baye , amata kiyya guuttadheetiin kafiila kiyya jalaa bahe osoo ruqsaa hin godhatinii tanaazula osoo irraa hin fudhatinii , isiinilleen iqaamaa kiyya balleessitee malli kiyya maalii , iqaamaa abbaa manaa kiyyaallee balleessitee , yoon rabbiin itti kadhadhe dilii qabaa?               Deebisaa: yoo isiin si zallamtee …

407: Kaafiilli tiyya iqaamaa naarraa balleessite anilleen jalaa bade akkam woyya? Read More »