Tag: Adaadaa

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ?

Gaaffii: haga rabbiin biyya arabaa keessa taa’i naan jedhe taa’e ammoo gara biyyaatiin deebi’uu fedha ,akkasitti worra keenyatti godheetiin , ani haala durii miti amma waa baradhe hoggaan dhufu abaayaa kiyyaa fi hajjabadhee dhufaan na beekaan jedheen tanaafi haati tantoo worri keenya cuftinuu nun qaanyeysin nama meeqatu sirratti salaammachuu dhufa ija hamtuudhaan nu laalanii akkana …

502: Akkamitti maatii kiyya hijaaba irraa waa hubachiisuu danda’a ? Read More »

469: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?

Gaaffii: Sagaleen dhalaa haraami moo halaal?         Deebisaa: Yoo weellistuu taate haraami, yoo  waa barsiiftuu taate halaal, yoo waa gaafachuu taates halaali, yoo nama gorsuu taates halaali. Beerri nabii keenyaa ﷺ eega nabiin keenya du’an sahabotatti waa himaa turan. Yeroo nabiin jiranillee dhalaan waa gaafataa turan.   Dr. Liwaa’ul Islam